Відділення веде підготовку фахівців на денній  формі навчання. Підготовка фахівців проводиться на основі базової загальної  середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Термін навчання становить 4 роки (9 класів) та 3 роки (11 класів). Особи, що навчались на основі базової загальної середньої освіти разом з дипломом отримують атестат про повну загальну середню освіту. 

Відділення ліцензовано і акредитовано, тобто підтверджено право готувати молодших спеціалістів з права.Студенти навчаються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Випускники спеціальності «Правознавство» можуть працювати: секретарями суду, секретарями судового засідання, державними виконавцями, інспекторами із соціальної допомоги та на інших посадах у правоохоронних органах, нотаріальних конторах, відділах реєстрації актів цивільного стану, державній виконавчій службі, юридичній службі підприємства та ін.

Молодший спеціаліст повинен володіти: державною мовою, глибокими професійними знаннями, бути зразком державної і трудової дисципліни, володіти знаннями світової і вітчизняної науки і культури, мати високі моральні якості, втілювати в життя принципи соціальної справедливості.

Молодший спеціаліст повинен знати: закони суспільного та економічного розвитку, чинне законодавство України, методичні та інші керівні матеріали з правової роботи на підприємствах, в установах і організаціях системи Міністерства аграрної політики та продовольства України і в державних органах, організацією юридичної і кадрових служб в державних органах, ведення довідково-інформаційної роботи, порядок укладення та оформлення договорів, основи бухгалтерського обліку і фінансового механізму, ринкової економіки, машинопис і діловодство, судове виконавче провадження, організацію роботи судів і арбітражних судів, сучасну інформаційно-технологічну обробку інформації.

Відділення має достатню матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на належному рівні. Для забезпечення потреб оформлено необхідні кабінети, діє комп’ютерна лабораторія, що підключені до мережі «Internet», використовується комп’ютерна нормативно-правова база «Законодавство України». У навчальних кабінетах створені комплекси методичного забезпечення дисциплін, що включають навчальні програми, матеріали лекцій, методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять, організації і контролю самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами, пакети екзаменаційних завдань, тести, контрольні запитання, плани практичних, семінарських занять, довідкові матеріали, вимоги до знань і вмінь з навчальних дисциплін, критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів тощо. У навчальному процесі широко використовуються мультимедійні технології, комп’ютери, інші технічні засоби навчання.

Практична підготовка на відділенні здійснюється згідно з навчальними планами підготовки спеціалістів, графіком навчального процесу та програмами практик. Студенти спеціальності «Правознавство» проходять навчальні практики з юридичних спеціальних дисциплін. Навчальним планом також передбачено проходження студентами виробничої практики. Основне завдання виробничої практики полягає в якісній практичній підготовці випускника за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. У період проходження практики студенти отримують базовий досвід професійної діяльності, формують практичні уміння та навички. Для організації проходження студентами практики коледж тісно співпрацює з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та іншими організаціями (студенти відвідують судові засідання, спостерігають і вивчають особливості ведення документації тих чи інших органів та установ).

Важливу роль у підготовці майбутніх фахівців, в інформаційному забезпеченні навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів коледжу відіграє бібліотека. Діють спортивні секції, різноманітні гуртки.

Під керівництвом викладачів кращі студенти VI курсу беруть участь у роботі Юридичної консультації, яка безкоштовно надає правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.

Викладачі та студенти відділення проводять і беруть участь у міжвузівських студентських науково-практичних конференціях.

Відділення підтримує тісний зв'язок з юридичними факультетами Львівського національного університету ім. І. Я. Франка,                                           , де продовжують навчання за скороченим терміном кращі випускники відділення здобуваючи кваліфікацію спеціаліста чи магістра права.

Викладацький склад відділення

№ п/п

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Категорія, звання

Предмет, який викладає

1.

Сав’юк Ігор Вікторович

Вища

Завідувач відділенням «Правознавство». Адвокатура, Вступ до спеціальності

2.

Леньо Іван Омелянович

Перша

Організація судових і правоохоронних органів, Право соціального забезпечення

3.

Гладишук Тетяна Василівна

 

Друга

Голова циклової комісії спецдисциплін відділення «Правознавство». Кримінальне право, Цивільний процес, Теорія держави і права України, Історія держави і права України

4.

Барбосова Галина Вікторівна

Друга

Трудове право, Цивільне та сімейне право

5.

Киричук Ірина Володимирівна

Друга

Конституційне право зарубіжних країн, Державне будівництво і місцеве самоврядування, Історія держави і права зарубіжних країн, Конституційне право України, Логіка, Ораторське мистецтво

6.

Луцюк Володимир Сергійович

Друга

Адміністративне право, Господарське право, Банківське право, Митне право, Судочинство в господарських судах, фінансове право

7.

Глазиріна Наталія Миколаївна

Спеціаліст

Діловодство в юридичній практиці, Екологічне право, Організація роботи з кадрами, Організація юридичної служби

8.

Білун Тетяна Миколаївна

Спеціаліст

Біржове право, Виконавче право, Нотаріат, РАЦС

9.

Маліновська Алла Андріївна

Спеціаліст

Аграрне право, Кримінальний процес, Основи римського цивільного права, Основи правознавства

/home/acc00483/vvak.in.ua/www