Диференційована система оцінок за чотирибальної шкалою.

 

 

        «ВІДМІННО» - знання глибокі, міцні, системні. Студент вміє застосовувати їх для виконання завдань пошукового характеру, може самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, виявляти й відстоювати власну позицію.

        «ДОБРЕ» - відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй бракує власних суджень. Студент вміє робити висновки, виправляти допущенні неточності, він знає суть понять, явищ, вміє пояснити основні теоретичні положення, може самостійно застосовувати знання в типових ситуаціях.

        «ЗАДОВІЛЬНО» - відповідь правильна, але недостатньо осмислена.

Студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати теоретичні положення. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразками.

        «НЕЗАДОВІЛЬНО» - відповідь зі значними помилками і неточностями, студент відтворює менш як половину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, елементарні завдання виконує лише за допомогою викладача.

        Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену, диференційованого заліку, або заліку з конкретної навчальної дисципліни.

        Семестровий залік планується при відсутності модульного контролю та екзамену і полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу виключно на підставі виконання ним певного виду робіт на практичних , семінарських та лабораторних заняттях.

        Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою - «зараховано» або «не зараховано».

        На семестровому диференційованому заліку оцінюється (за чотирибальною шкалою) засвоєння студентами навчального матеріалу з певної дисципліни включно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань – розрахункових, графічних, розрахунково-графічних тощо. Ця форма підсумкового контролю планується тоді, коли не передбачено екзамену та модульного контролю.

 

 

Залік (як семестровий так і диференційований) не передбачають обов’язкову присутність студентів. 

/home/acc00483/vvak.in.ua/www