Друк 
кулинарные рецепты
советы красоты

За спеціальністю ведеться підготовка фахівців на денній  формі навчання. Підготовка фахівців проводиться на основі базової загальної  середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Термін навчання становить 4 роки (9 класів) та 3 роки (11 класів). Особи, що навчались на основі базової загальної середньої освіти разом з дипломом отримують атестат про повну загальну середню освіту. 

Спеціальність ліцензовано і акредитовано, тобто підтверджено право готувати молодших спеціалістів з права.Студенти навчаються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Випускники спеціальності «Право» можуть працювати: секретарями суду, секретарями судового засідання, державними виконавцями, інспекторами із соціальної допомоги та на інших посадах у правоохоронних органах, нотаріальних конторах, відділах реєстрації актів цивільного стану, державній виконавчій службі, юридичній службі підприємства та ін.

Молодший спеціаліст повинен володіти: державною мовою, глибокими професійними знаннями, бути зразком державної і трудової дисципліни, володіти знаннями світової і вітчизняної науки і культури, мати високі моральні якості, втілювати в життя принципи соціальної справедливості.

Молодший спеціаліст повинен знати: закони суспільного та економічного розвитку, чинне законодавство України, методичні та інші керівні матеріали з правової роботи на підприємствах, в установах і організаціях системи Міністерства аграрної політики та продовольства України і в державних органах, організацією юридичної і кадрових служб в державних органах, ведення довідково-інформаційної роботи, порядок укладення та оформлення договорів, основи бухгалтерського обліку і фінансового механізму, ринкової економіки, машинопис і діловодство, судове виконавче провадження, організацію роботи судів і арбітражних судів, сучасну інформаційно-технологічну обробку інформації.

Коледж має достатню матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців на належному рівні. Для забезпечення потреб оформлено необхідні кабінети, діє комп’ютерна лабораторія, що підключені до мережі «Internet», використовується комп’ютерна нормативно-правова база «Законодавство України». У навчальних кабінетах створені комплекси методичного забезпечення дисциплін, що включають навчальні програми, матеріали лекцій, методичні вказівки щодо проведення семінарських, практичних занять, організації і контролю самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами, пакети екзаменаційних завдань, тести, контрольні запитання, плани практичних, семінарських занять, довідкові матеріали, вимоги до знань і вмінь з навчальних дисциплін, критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів тощо. У навчальному процесі широко використовуються мультимедійні технології, комп’ютери, інші технічні засоби навчання.

Практична підготовка  здійснюється згідно з навчальними планами підготовки спеціалістів, графіком навчального процесу та програмами практик. Студенти спеціальності «Право» проходять навчальні практики з юридичних спеціальних дисциплін. Навчальним планом також передбачено проходження студентами виробничої практики. Основне завдання виробничої практики полягає в якісній практичній підготовці випускника за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. У період проходження практики студенти отримують базовий досвід професійної діяльності, формують практичні уміння та навички. Для організації проходження студентами практики коледж тісно співпрацює з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та іншими організаціями (студенти відвідують судові засідання, спостерігають і вивчають особливості ведення документації тих чи інших органів та установ).

Важливу роль у підготовці майбутніх фахівців, в інформаційному забезпеченні навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів коледжу відіграє бібліотека. Діють спортивні секції, різноманітні гуртки.

Під керівництвом викладачів кращі студенти VI курсу беруть участь у роботі Юридичної консультації, яка безкоштовно надає правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.

Викладачі та студенти відділення проводять і беруть участь у міжвузівських студентських науково-практичних конференціях.

Коледж підтримує тісний зв'язок з юридичними факультетами Львівського національного університету ім. І. Я. Франка,                                           , де продовжують навчання за скороченим терміном кращі випускники відділення здобуваючи кваліфікацію спеціаліста чи магістра права.


Ремонт квартиры
Пляжи Южного Гоа
/home/acc00483/vvak.in.ua/www